Spanje fotoreis: Grijze Wouw deel 1 (mei 2023) (Spain phototrip: Black Winged Kite part 1(May 2023))


DUTCH
Op vrijdag 5 mei 2023 de wekker vroeg gezet. Om 05.00 uur ging de wekker. Ruim op tijd want deze dag wil
ik mij zeker niet verslapen. Gisteravond al broodjes gesmeerd. Niet teveel. Voornamelijk water mee want het|
zou een hele, hele lang zit gaan worden met als doelsoort: De Grijze Wouw.

De hut van de grijze wouw staat ook weer niet ver van het appartement waar ik verblijf. Nadat de auto aan de rand
van een weiland is geparkeerd wandelen wij in een strak tempo naar de hut toe. Een wandeling van ca. 10 minuten.
De auto kan niet dichter bij de hut komen omdat het weiland is omgeploegd. Goed kijken waar je loopt want het is
nog donker.
Bij deze hut gelden strenge voorwaarden waar je als fotograaf rekening mee dient te houden.
Een van die voorwaarden is dat je maar een objectief mag meenemen. De gids legt het objectief klaar door een kijkgat
op een pittenzak en aan het eind haalt hij die er ook weer voor je uit. Je moet aan het eind ook wachten tot de gids bij de hut is.
Je zit bijna een hele dag in deze hut en je mag de hut tussendoor niet verlaten.
Alles wat licht maakt (scherm, autofocus etc.) moet als het kan uitgezet worden.
De grijze wouw is een zeldzame soort in Europa. Erg schuw en op zijn hoede.
In deze hut zit je alleen om zoveel mogelijk verstoring te voorkomen.
Het kijkgat is erg klein en het objectief past er maar net doorheen. Hierdoor ook nauwelijks kijkruimte naar buiten. Je moet echt door de kijker van je camera kijken of de vogel er is. Er is geen spiegelglas en dat maakt het heel erg vermoeiend.
De hut is ongeveer 1.00 meter bij 1.50 meter. Heel erg klein en nauwelijks de ruimte om je benen te strekken of te bewegen.
Ook dat maakt het erg zwaar om in deze hut plaats te nemen.
Het was in het begin best fris en ik had mij iets warmer aan kunnen kleden. Later op de dag werd het wel warmer.
Het zou een zonnige dag worden met een temperatuur van ca. 25 graden. Minder wind ook dan de dagen ervoor.

Er waren als eerste twee houtduiven en een ekster aanwezig. Ik moest nog wat geduld hebben maar om 07.15 uur mijn eerste ontmoeting met een grijze wouw. Deze ging op de tak voor de hut zitten. Hel licht was niet best en met ISO 3200 vijf foto’s kunnen maken. Meer helaas niet want de grijze wouw was weer snel gevlogen…

Ruim twee uur later (09.30 uur) nog steeds niets. Het werd inmiddels wel warmer maar dat betekende ook dat het licht wat minder
ging worden (=harder).
Achter de hut bleef het onrustig met de eksters en de houtduiven. Je hebt werkelijk geen idee wat erom je heen gebeurd.
Je kan alleen maar wachten.
Komt de grijze wouw nog een keer terug?

ENGLISH
On Friday, May 5, 2023 I set the alarm clock early. At 05.00 the alarm clock went off. Well in time because this day
I certainly do not want to oversleep. Made sandwiches last night. Not too many. Mostly water with me because it|
would be a very, very long sit with a special species: Black Winged Kite.

Again, the gray kite’s hide is not far from the apartment where I stay. After parking the car at the edge
of a meadow we walk at a brisk pace toward the hide. A walk of about 10 minutes.
The car cannot get closer to the hide because the meadow has been plowed. You must watch where you walk because it is
still dark.
At this hide there are strict conditions for you as photographer.
One of those conditions is that you can only take one lens. The guide puts the lens ready through a peephole
on a beanbag and at the end he takes it out again for you. At the end you also have to wait untill the guide is at the hide.
You are in this hide for almost a whole day and you are not allowed to leave the hut in between.
Anything that makes light (screen, autofocus, etc.) must be turned off if possible.
The black winged kite is a rare species in Europe. Very shy and wary.
In this hide you sit alone to avoid as much disturbance as possible.
The viewing hole is very small and the lens only just fits through it. Because of this it’s also hardly viewing outside. You really have to look through the scope of your camera to see if the bird is there. There is no mirror glass which makes it very tiring.
The hide is about 1.00 meters by 1.50 meters. Very small and hardly any room to stretch your legs or move around.
That also makes it very hard to sit in this hide.
It was quite chilly in the beginning and I could have put on something warmer.
It was supposed to be a sunny day with a temperature of about 25 degrees. Less wind also than the days before.

There were first two pigeons and a magpie present. I had to be patient but at 07:15 my first encounter with a black winged kite. This one sat on the branch in front of the hide. The light was not very good and with ISO 3200 I could take five pictures. Unfortunately not more because the black winged kite quickly flew away …

Over two hours later (9:30 a.m.) still nothing. By now it was getting warmer but that also meant that the light was getting a little less (= harsh).
Behind the hide it remained restless with the magpies and pigeons. You really have no idea what is happening around you.
You can only wait.
Will the black winged kite return again?


Grijze Wouw in de vroege ochtend om 07.15 uur (Black Winged Kite early morning (07.15 a.m.)
grijze wouwClose Menu